Statistikaametil valmis aruanne “Eesti noorte piirkondlik portree”

Statistikaametil valmis aruanne “Eesti noorte piirkondlik portree”

Statistikaameti koostatud „Eesti noorte piirkondlik portree“ on ülevaade Eesti Noorsootöö Keskuse tellimustöö „Noorte kohta kogutavate andmete taaskasutusprojekt“ teise etapi tulemustest. Tellimustöö keskne eesmärk on olemasolevaid andmeallikaid taaskasutades pakkuda lisateadmisi Eesti noorte kohta. Töö esimeses etapis valmis noorte andmeid sisaldavate riiklike andmekogude ja uuringute kohta kokkuvõte, mille alusel valiti koos tellijaga välja näitajad, mis aitaksid iseloomustada Eesti noorte eluolu ja sellega seotud väljakutseid.

Aruande keskmes on piirkondlik võrdlus, seega ei ole ka võimalik vaadata väga väikseid vanuserühmi, sest siis ei saaks teha omavalitsusüksuse tasandil järeldusi. Seetõttu on iga näitaja juures püütud leida üldistamise ja detailsuse kuldne kesktee.

Aruandesse on valitud valdkonnad, kus oli vähemalt osaliselt võimalik kajastada Eesti noorte eluolu omavalitsusüksuste kaupa. Piirkondlikku ülevaadet tehes on võimalusel lähtutud 2018. aastal kehtivast haldusjaotusest ja võrreldud 79 omavalitsusüksust. Nii üksikasjaliku piirkondliku võrdluse saab teha ainult põhjalike registriandmete korral. Uuringutel põhinevaid tulemusi on kajastatud maakonniti või piirkonniti.

Aruandega on võimalik tutvuda siin. Aruande koostamisse on oma panuse andnud analüütikud Mihkel Servinski, Alis Tammur, Eve Telpt, Märt Leesment, Kadri Raid, Marin Tasuja ja Kaja Sõstra.

Nüüd on ka igaühel võimalik aruandes kasutatud andmeid detailsemalt iga omavalitsuse lõikes vaadata. Andmetabelid leiate siit:

  1. rahvastik
  2. ränne
  3. haridus
  4. tööturg
  5. ettevõtlus
  6. toimetulek
  7. vaba aeg

 

Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus

Statistikaametil valmis aruanne Eesti noorte piirkondlik portree