fbpx
Skip to content

Eesti Huvikoolide Liidust

Mis on Eesti Huvikoolide Liit ja mida me teeme?

Eesti Huvikoolide Liit  (edaspidi EHKL) on huvikoolide esindajaid ühendav organisatsioon aastast 1994. (eelkäijaks Huvikeskuste Juhtide Kogu HAKK).

Liit on ellu kutsutud selleks, et ühendada oma liikmete mõttejõud, mõjuvõim ja kogemused huvihariduslike ideede levitamiseks, kaitsmiseks, väärtustamiseks ning toetamiseks. Arendame, tihendame ja hoiame  sidemeid erinevate võrgustike vahel.

Meie tegevuste hulka kuulub ka valdkonna huvikaitse ning eestkoste.

Hetkel kuulub liitu 35 asutust. Õpilaste koguarv üle 19 000, õpetajaid üle 800.

 

 

Noppeid Liidu põhikirjast:

Mittetulundusühing Eesti Huvikoolide Liit (edaspidi EHKL) on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik organisatsioon.

EHKL tegevuse eesmärk on kultuuri- ja haridusalase koostöövõrgustiku arendamine ning osalemine hariduspoliitikas.

Organiseerime oma eesmärgiga seotud tegevusi: loenguid, seminare, koolitus- ja vahetusprogramme, laagreid ning muid ettevõtmisi. Korraldame ja finantseerime nende läbiviimist ise või kolmandate isikute abil.

Osaleme korraldaja või osavõtjana kultuuri-, hariduse-, noorsoo-, kehakultuuri-, teaduse-, keskkonna-, sotsiaal- ja muudes programmides ning projektides Eestis ning välisriikides.

EHKL arendab igakülgset koostööd kultuuri-, haridus- ja muude organisatsioonide ning liitudega Eestis ja välisriikides.

EHKL organiseerib või teostab ise oma eesmärgi täitmiseks vajalike trükiste, filmide või muude infokandjate väljaandmist.

Mittetulundusühingu Eesti Huvikoolide Liidu PÕHIKIRI

Liikmed

Eesti Huvikoolide Liidu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

EHKL liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

 

Juhatus

Huvikoolide Liidu juhatus valitakse viieks aastaks ja sinna kuulub viis liiget, kelle valib üldkoosolek.

 

Koostöö

Paljude teiste koostööprojektide seas teeb Eesti Huvikoolide Liit ka koostööd teiste katusorganisatsioonidega, et koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi (aga ka teiste asutuste-organisatsioonidega) arendada ning ühtlustada huvihariduse valdkonda.

Olulisemad teemad, millega tegeletakse:

  • finantseerimine;
  • mõistete ühtlustamine;
  • huviharidus kui osa haridusest;
  • huvihariduse valdkonna kaasamine  hariduseteemalistesse aruteludesse ja strateegiatesse;
  • jpm.

Liitu meiega ja anna oma panus!

Liitu meiega ja tee end kuuldavaks ning ka sinu huvikooli mured ja vajadused saavad laiemat kõlapinda.

Liidu liikmetele pakume võimalust tutvustada oma asutust ja pakutavaid õppevaldkondi meie kodulehel tasuta.

Eesti Huvikoolide Liiduga liitumiseks palume meile saata asutuse kirjaplangil sooviavaldus (AVALDUSE NÄIDIS),  kus on kirjas ka huvikooli üld ja -kontaktandmed (sh ka juriidilised andmed) ning millel on juriidilise isiku allkirjaõigusliku esindaja digiallkiri.

Eesti Huvikoolide Liit