fbpx
Перейти к содержимому

Haridus- ja Teadusministeerium: Täiendavad piirangud üldharidusele, huvitegevusele ja täienduskoolitusele

Head haridusasutuste juhid ja pidajad!

Kirjast leiate:

 • Piirangud Harjumaa ning Ida-Virumaa koolidele
 • Distantsõppe korraldusest
 • Piirangud Harjumaa ning Ida-Virumaa huvitegevusele ja täienduskoolitusele
 • Maski kandmisest ühistranspordis

 

Harjumaa ning Ida-Virumaa koolide gümnaasiumiastmed tuleb viia distantsõppele

Edastame Terviseameti korralduse Harjumaa (sh Tallinna) ning Ida-Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiastmete distantsõppele viimiseks.

 • Harjumaa, sh Tallinna ning Ida-Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiastmed tuleb viia üle distantsõppele hiljemalt 30. novembriks 2020. Distantsõpe kestab kuni 10. jaanuarini 2021.
 • Koolides kohapeal tohib perioodil 30.11.2020 – 10.01.2021 korraldada rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksameid ning nendega seotud konsultatsioone, samuti osutada vajaduse korral hariduslikke tugiteenuseid, kui on tagatud hajutatus ning osalejad kannavad maski või on kaetud suu ja nina. Õpilane ei pea kandma maski või katma suud ega nina, kui see ei ole tervislikel põhjustel, õppe iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Korraldus kehtib nii riiklikele, munitsipaal- kui eraomanduses olevatele üldhariduskoolidele, kus pakutakse õpet gümnaasiumiastmes.
 • Korraldus ei laiene kutsekoolidele, kuna enamike kutseerialade praktiline õpe nõuab kontakttegevusi. Õpet korraldades tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid.

Korralduse tervikteksti leiate siit.

Juhime tähelepanu, et:

 • Distantsõppe perioodil tuleb koolil koostöös koolipidajaga pakkuda koolilõunat õpilastele, kes seda vajavad. Eelistada tuleks sooja lõunasöögi pakkumist. Kui sooja lõunat ei ole võimalik ohutult korraldada, tuleb see asendada toidupakiga.
 • Distantsõppe korraldamisel tuleb meeles pidada, et õpilastel on õigus saada juhendatud õpet. See tähendab, et õpilastele on antud selged õpijuhised, kust, mida ja kuidas õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge. Samuti tuleb anda tagasisidet õppimise kohta: mis õnnestus hästi, millised olid vead ja millest need võivad olla tingitud ja mida teha selleks, et tehtud vigu parandada ja õpitavast paremini aru saada. Distantsõppe puhul tuleb jälgida, et juhendatud õpe oleks õppetunni ajal tagatud. Õpilasele peab olema tagatud võimalus individuaalseks suhtluspõhiseks juhendamiseks ja tagasisideks.
 • Õppe korraldamisel on abiks Haridus- ja Noorteameti veebilehel olevad materjalid: e-õpe digitehnoloogia abil. Samuti leiab sealt soovitused distantsõppeks traditsiooniliste õppevahendite abil. Tuge pakub veebinaride sari “Distantsilt targemaks, veebinarid on ka järelvaadatavad. Detsembri alguses alustab Google Classroom kiirkursus õpetajatele. Distantsõppe korraldust puudutavates praktilistes ja tehnilistes küsimustes saab pöörduda Haridus- ja Noorteameti poole koduope@harno.ee.
 • Keerulistel aegadel on väga oluline vaimse tervise hoidmine. Palju kasulikku vaimse tervise hoidmiseks leiab portaalist Peaasi.ee, kus muuhulgas pakutakse 16-26aastastele noortele tasuta vaimse tervise nõustamist ning kriisiabi kõigile inimestele COVID-19 viiruspuhangu ja selle tagajärgedest tulenevate pingete ja raskustega toimetulekul.
 • Kätte on jõudmas traditsiooniliste jõulupidude aeg. Sel aastal tuleks need korraldada väiksemates gruppides, näiteks klassi- või rühmapõhiselt ning vältida olukordi, kus kogunevad õpilased tervest koolist. Samuti tuleb vältida ürituste korraldamist, kus osalevad erinevate koolide või huvikoolide-ringide õpilased.

 

Huviharidusele, huvitegevusele, täiendkoolitusele ja täiendõppele Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad kehtima täiendavad piirangud

Vabariigi Valitsuse tänane korraldus sätestab piirangud siseruumides toimuvale huviharidusele ja huvitegevusele ning täiendkoolitusele ja täiendõppele Harjumaal, sh Tallinnas ning Ida-Viru maakonnas. Korraldus jõustub 24. novembril 2020. Vastavalt korralduse punktile 19 on siseruumides toimuv huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe lubatud üksnes siis, kui:

 • Osalejate arv grupis on kuni 10 inimest (lisaks neile juhendaja või teener) ning on tagatud, et ei puututa kokku teiste gruppidega.
 • Osalejad kannavad maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ja inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist.
 • Teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Korralduse tervikteksti leiate valitsusveebist kriis.ee.

 

Üle Eesti hakkab kehtima maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus ühistranspordis

Vabariigi Valitsuse tänane korraldus kehtestab maskikandmise või nina ja suu katmise kohustuse avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades.

 • Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Avalikuks siseruumiks peetakse ka ühissõidukit.

Korralduse tervikteksti leiate valitsusveebist kriis.ee.

Haridusvaldkonda puudutavates küsimustes olete jätkuvalt oodatud pöörduma ministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-postil info@hm.ee. Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona.

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu, kuidas kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada, telefonil 7350 750.

Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee.

Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.

Peame meeles, et kriisiga toimetulek ja Eesti elu avatuna hoidmine sõltub igaühe käitumisest ja sellest, kuidas me kehtestatud piiranguid täidame!

students, mouth guard, corona