fbpx
Перейти к содержимому

Videokonkurss „Huviharidus trendide maailmas“

Konkursi tingimused

1.      ÜLDSÄTTED

1.1. Konkursi korraldajaks on Eesti Huvikoolide Liit (edaspidi ka EHKL või korraldaja).

1.2. Konkurss korraldatakse huvikoolide õpilastele (edaspidi ka konkursil osaleja, osaleja), vanuses 7 kuni 19 eluaastat (kaasa arvatud).

1.3. Video idee peab tulema õpilaselt/õpilastelt, tehnilise teostusega võivad nooremaid (kuni 10-aastaseid) lapsi juhendada vanemad või õpetajad.

1.4. Konkursil osalemine on tasuta.

1.5. Konkursile esitatud töid hinnatakse rahvahääletusel Eesti Huvikoolide Liidu Noorteaktiivi Facebooki lehel (https://www.facebook.com/EHKLNoorteaktiiv).

1.6. Konkursi korraldajal on õigus teha konkursi korralduslikes küsimustes jooksvaid otsuseid, muudatusi konkursi reeglites ja ajakavas.

1.7. Kõik pretensioonid seoses konkursi korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult janet@huvikoolideliit.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 7 tööpäeva jooksul.

1.8. Kõik konkursist tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

2.       KONKURSI EESMÄRK

2.1. Konkursi peamine eesmärk on suunata lapsi ja noori mõtlema huviharidusele laiemalt ühiskonna kontekstis, muuhulgas kuidas haridus on mõjutatud ühiskonnas toimuvast ning mida saab huviharidus teha, et käia uuendustega kaasas.

2.2. Konkursi teiseks eesmärgiks on laste ja noorte kaasamine ning neile hääle andmine, et oma arvamusi avaldada.

2.3. Läbi konkursi peaks avanema noortel ka paremad võimalused valdkonna arengusse panustamisel ning tuginedes eeltoodule, suurenema ka noorte vaimse ja füüsilise tervise parem toetatus.

3.       KONKURSI AJAKAVA

3.1. Konkursitöid saab esitada 28. detsembrist 2023 kuni 11. veebruarini 2024 kell 23.59.

3.2. Korraldaja avalikustab 13. veebruaril 2024 nõuetekohased konkursitööd, mis osalevad Facebooki rahvahääletusel aadressil https://www.facebook.com/EHKLNoorteaktiiv (FB: Eesti Huvikoolide Liidu Noorteaktiiv).

3.3. Võitjad kuulutatakse välja 25. veebruaril 2024 korraldaja Facebookis ning Eesti Huvikoolide Liidu kodulehel (www.huvikoolideliit.ee).

4.       VIDEOKONKURSI TINGIMUSED

4.1. Üldtingimused

4.1.1. Videokonkursist „Huviharidus trendide maailmas“ saavad osa võtta 7-kuni 19-aastased (kaasa arvatud) Eesti noored.

4.1.2. Konkursitöö võib olla individuaalne või meeskondlik.
Alaealised osalejad on kohustatud saatma lapsevanema/eestkostja täidetud ja digiallkirjaga nõusolekulehe (allalaadimiseks, täitmiseks ja allkirjastamiseks fail saadaval SIIN).

4.1.3. Vanusepiirangud ei laiene videos esinevatele isikutele.

4.1.4. Hindamisele pääsevad videod, mis vastavad konkursi tingimustele.

4.1.5. Konkursi korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul, kui ilmnevad konkursireeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on konkursi korraldajal õigus konkurss ühepoolselt vääramatu jõu tõttu lõpetada. Konkursi korraldaja teavitab sellest korraldaja veebilehel huvikoolideliit.ee.

4.1.6. Konkursi korraldaja ei hüvita konkursil osalejatele konkursil osalemise tõttu tehtud kulutusi.

4.1.7. Konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursile laekunud videoid nende eest esinejatele honorari maksmata.

4.1.8. Korraldaja ei võta vastutust esitatud tööde autorluse ja teiste andmete õigsuse eest.

4.1.9. Üks osaleja või osalejate grupp saab esitada ühe töö.

4.1.10. Konkursile võib esitada ainult töid, mis ei ole eelnevalt auhinnatud või äramärgitud teistel konkurssidel.

4.1.11. Korraldajatel on õigus konkursilt eemaldada videod, mis ei vasta konkursi eesmärkidele või tingimustele.

4.2. Videokonkursi teema

4.2.1. Konkursile esitatav videoklipp peab kajastama huviharidust pidevalt muutuvas maailmas, millised on osaleja(te) arvat es selle puhul valukohad või eelised.

4.3. Nõudmised konkursitöödele

4.3.1. Konkursitöö peab vastama teemale „Huviharidus trendide maailmas“;

4.3.2. lühifilm/video, mille pikkus on 30 sekundit kuni 90 sekundit;

4.3.3. konkursitöö võib olla ka animatsioon;

4.3.4. konkursitöö algustiitris on ära märgitud konkursi pealkiri „Huviharidus trendide maailmas“ ja töö pealkiri;

4.3.5. konkursitöö on üles laetud videojagamiskeskkonda YouTube (registriväliselt) ning esitatud konkursile vormi kaudu, mis asub aadressil: https://huvikoolideliit.ee/videokonkurss-huviharidus-trendide-maailmas/#Registreerimine;

4.3.6. Üleslaetava töö failinimi peab sisaldama töö pealkirja ja autori/te nime/sid;

4.3.7. Youtube’i video juurde kirjeldusesse lisa muud andmed:

4.3.7.1. Konkursi- ja tööpealkiri;
4.3.7.2. Autori(te) ees- ja perekonnanimi;
4.3.7.3. Autori(te) vanus;
4.3.7.4. Huvikool.

4.3.8. konkursil osaleja vastutab enda ja konkursitöö kohta esitatud andmete õigsuse eest;

4.3.9. Konkursile esitatav teos peab olema autorite omalooming. Kui on kasutatud teiste autorite loomingut, siis tuleb sellele viidata video tiitrites.

4.3.10. Kasutatud muusika puhul tuleb tiitrites välja tuua loo esitaja, pealkiri ja autorid.

5.       AUHINNAD

5.1 Konkursi võitjaid autasustatakse ühes ühises vanusekategoorias vastavalt rahvahääletuse tulemustele. 

5.2 Parimad võidavad elektroonikapoe kinkekaardid.

5.3 Korraldaja võib välja anda ka täiendavaid auhindu oma äranägemise järgi.

5.4 Konkursil võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

6.        HINDAMINE

6.1. Konkursitööd, mis vastavad tingimustele, pääsevad Facebooki rahvahääletusele. Võitjate väljaselgitamisel loetakse kokku Facebookis videole antud reaktsioonid.

7.        KONKURSITÖÖDE KASUTAMINE

7.1. Konkursile esitatud teoseid võib konkursi korraldaja edaspidi kasutada vastavalt oma äranägemisele.

8.       AUTORI VASTUTUS

8.1. Iga osavõtja peab arvestama Eesti Vabariigis kehtivate autoriõigustega ja garanteerima, et kõik teoses kasutatu on kas autori(te) originaalne looming või seda kasutatakse kooskõlas autoriõiguse seadusega (www.autor.ee, www.eau.org, www.eel.ee).

8.2. Korraldajatel on õigus eemaldada konkursilt teosed, mis rikuvad reegleid või head tava.

9.       TOETAJAD

Konkurss on rahastatud  Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklikest vahenditest huviala valdkondade kvaliteedi arendamiseks.

Konkursile tööde esitamise tähtaeg oli 11. veebruar 2024 kell 23.59.

Tööde vastuvõtt on lõppenud.

Videokonkurss „Huviharidus trendide maailmas“