fbpx
Skip to content

MTÜ Eesti Huvikoolide Liit ja Eesti Harrastusteatrite Liit kuulutavad välja konkursi toetamaks noortele suunatud teatrivaldkonna projekte

Toetusprogrammi 2020. aasta statuut

 
 
MTÜ Eesti Huvikoolide Liit ja Eesti Harrastusteatrite Liit kuulutavad välja konkursi toetamaks noortele suunatud teatrivaldkonna projekte.
 
Tegevust toetatakse riiklikest vahenditest huviala valdkondade kvaliteedi arendamiseks ning viiakse ellu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega.
 
 
1. Eesmärk ja tulemus
 
Toetusprogrammi kaudu toetatakse üleriigilisi teatriprojekte, mille eesmärk on laste ja noorte teatrikunsti arendamine. Projektid peavad pakkuma mitmekesist ja laialdast teatritegevust lastele ja noortele. Toetuse andmise tulemusena on lastel ja noortel rohkem võimalusi tegeleda teatrikunstiga. Taotlusvoor panustab üldkultuuri huvialavaldkonna jätkusuutlikku arengusse.
 
 
2. Taotleja ja toetuse saaja
 
2.1. Taotlejateks võivad olla juriidilised isikud, mis on kantud äriregistrisse.
 
2.2. Toetuse saaja on juriidiline isik, kellele hindamiskomisjon on otsustanud toetuse eraldada.
 
Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping.
 
2.3. Toetuse saajaks ei saa olla isik, kellel on Haridus- ja Teadusministeeriumi ees maksu- või maksevõlg, aruande esitamise võlg või muid täitmata kohustusi. Toetuse saajaks ei saa olla isik, kes on pankrotis, likvideerimisel või sundlõpetamisel ning kellel on äriregistris kehtiv kustutamise hoiatus.
 
 
3. Toetatavad tegevused
 
3.1. Taotlusvooru kaudu toetatakse tegevusi, mis vastavad punktis 1 nimetatud eesmärgile ning milleks eelkõige on:
 
3.1.1. üleriigiliste teatrifestivalide korraldamine;
 
3.1.2. teatrikunstialased koolitused ja meistriklassid;
 
3.1.3. õpitubade, suvekoolide jmt korraldamine;
 
3.1.4. muud teatrikunstialast huviharidust ja huvitegevust toetavad ja arendavad tegevused.
 
3.2. Toetusele kvalifitseeruvad eelkõige üleriigilise ja regionaalse mõjuga projektid.
 
3.3. Projekti otsesed või kaudsed kasusaajad peavad olema teatrikunstiga tegelevad noored¹, vanuses 7-26 aastat.
 
 
4. Taotluse menetlemine ja hindamine
 
4.1. Taotlust saab esitada kuni 30. septembrini 2020 e-posti aadressile harrastusteatriteliit@gmail.com digitaalselt allkirjastatuna.
 
4.2. Taotlusi hindab viieliikmeline hindamiskomisjon.
 
4.2.1. Hindamiskomisjoni liikmed on esindajad järgmistest organisatsioonidest: MTÜ Eesti Huvikoolide Liit, Eesti Harrastusteatrite Liit, Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti Õpilasesinduste Liit.
 
4.2.2. Otsused võetakse vastu konsensuslikult, eriarvamuste korral toimub hääletus. Otsus on positiivne, kui poolt hääletab vähemalt kolm komisjoni liiget.
 
4.3. Hindamiskomisjonil on õigus taotlus rahuldada täielikult, osaliselt või jätta taotlus rahuldamata.
 
4.4. Taotluse hindamisel võetakse arvesse:
 
4.4.1. projekti vastavust taotlusvooru eesmärkidele;
 
4.4.2. ürituse või sündmuse olulisust teatrikunsti huvihariduse ja huvitegevuse valdkonnas;
 
4.4.3. projekti mõju ulatust teatrikunsti huviõppe arendamisel;
 
4.4.4 taotleja võimekust projekt ellu viia;
 
4.4.5. taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
 
4.4.6 projekti majanduslikku läbimõeldust;
 
4.4.7. oma- ja kaasfinantseeringu suurust.
 
4.5. Toetuse andja teeb otsuse teatavaks hiljemalt 30 päeva pärast taotlusvooru lõpptähtaega.
 
 
5. Toetussumma ning abikõlblikud kulud
 
5.1. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 3 000 (kolm tuhat) eurot projekti kohta, kuid mitte rohkem kui 70% projekti abikõlblikest kuludest.
 
5.2. Abikõlblikud kulud on:
 
5.2.1. sündmuse korraldamise kulu, sealhulgas ruumi-, tehnika-, inventari rendi- ja üürikulu;
 
5.2.2. juhendajate, koolitajate, žüriiliikmete ja teiste sarnaste tegevustega seotud isikute reisi-, toitlustus- ja majutuskulu;
 
5.2.3. töötasu, sealhulgas teenus-, esinemis-, autori- ja litsentsitasu ja muu võlaõigusliku lepingu alusel makstav tasu ning maksud, välja arvatud toetuse saaja enda alaliste töötajate töötasu ja maksud;
 
5.2.4. metoodiliste õppevahendite tellimise kulu;
 
5.2.5. reklaami, trükiste koostamise, toimetamise ning trükkimise kulu;
 
5.3. Kulu on abikõlblik, kui see on tegevuste elluviimiseks vajalik, põhjendatud, tekib projekti abikõlblikkuse perioodil tehtavate toetatavate tegevuste käigus ning on kooskõlas õigusaktidega, sealhulgas on tasutud toetuse saaja arvelduskontolt ja on tõendatud algdokumendiga.
 
5.3.1. Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, vajalik ja tõhus punktis 1 nimetatud eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks ning tekib punktis 3 nimetatud toetatavate tegevuste käigus.
 
5.4. Abikõlblikud kulud ei ole:
 
5.4.1. inventari, tehnika ja töövahendite soetamise kulu;
 
5.4.2. osalejate, välja arvatud punktis 5.2.2 nimetatud isikute, reisi-, toitlustus- ja majutuskulu;
 
5.4.3. stipendiumite maksmised;
 
5.4.4. mitterahaline ja sularahas tasutud kulu;
 
5.4.5. käibemaks, välja arvatud kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
 
5.4.6. osavõtutasu;
 
5.4.7. veebilehe loomise ja haldamisega seotud kulud;
 
5.4.8. kulu, mis on toetuse saajale hüvitatud teistest meetmetest, riigieelarve, muu avaliku sektori või välisabi vahenditest.
 
5.5. 2020. aastal on projektide kulud abikõlbulikud põhjendatud juhtudel tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020. Abikõlblikkuse periood lõpeb projektide puhul 30 päeva pärast projekti lõppemise tähtaega.
 
5.6. Toetus makstakse toetuse saajale välja ettemaksena hiljemalt 14 päeva jooksul mõlemapoolselt allkirjastatud lepingu tagastamisest toetuse andjale.
 
 
6. Taotleja ja toetuse saaja kohustused
 
6.1. Taotleja on taotluses kohustatud esitama tõesed andmed. Taotlusvooru korraldajal on õigus nõuda taotlejalt täpsustatud andmete esitamist. Taotluses esitatud andmed ning hindamiskomisjoni otsus on aluseks lepingu sõlmimiseks taotlusvooru läbiviija ja taotleja vahel. Taotlusvooru läbiviijal on õigus nõuda taotlejalt täpsustavate andmete esitamist.
 
6.2. Toetuse saaja on kohustatud kasutama projekti raames läbiviidavate tegevuste elluviimisel ja neist teavitamisel Haridus-ja Teadusministeeriumi, ENTK, Huvikoolide Liidu, Eesti Harrastusteatrite Liidu sümboolikat (logo). Samuti trükistel ja infomaterjalides, mis on projekti raames toodetud.
 
6.3. Muud lepingust ja seadusest tulenevad kohustused.
 
 
7. Aruandlus ja toetuse tagasinõudmine
 
7.1. Toetuse saaja on kohustatud esitama projekti kasutamise kohta aruande 30 päeva jooksul pärast lepingus sätestatud projekti lõppemise kuupäeva.
 
7.2. Aruanne peab sisaldama lühiülevaate projekti teostumisest ja finantsilist ülevaadet projekti abikõlblike kulude ja tulude kohta.
 
7.3. Aruandele tuleb lisada alusdokumentide ning maksmist tõendavate dokumentide koopiad (maksekorraldused) toetuse eraldamise lepingus sätestatud toetussumma ulatuses.
 
7.4. Aruanne tuleb esitada e-kirja teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile harrastusteatriteliit@gmail.com. Aruandevormi saadab projekti lõppedes Eesti Harrastustearite Liit e-kirjana.
 
7.5. Toetuse andja menetleb aruannet kuni 30 tööpäeva esitamisest arvates ja vastavalt poolte vahelisele lepingule.
 
7.6. Kui aruandes on puudusi, võib toetuse andja anda toetuse saajale lisaaega kuni 30 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks, mil peatub punktis 7.5. toodud aruande menetlemise aeg.
 
7.7. Toetuse andja kinnitab aruande, kui toetuse saaja on punkti 7.6. kohase tähtaja jooksul puudused kõrvaldanud, toetuse andja ei ole tuvastanud toetuse kasutamisega seotud rikkumist ning toetuse saaja on tagastanud toetuse andjale toetuse kasutamata jäägi.
 
7.8. Otsuse toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise kohta teeb toetuse andja kaalutlusõiguse kohaselt eelkõige järgmistel juhtudel:
 
7.8.1. toetust on kasutatud mitteabikõlbliku kulu hüvitamiseks;
 
7.8.2. punktis 1 nimetatud eesmärki ja tulemust ei saavutatud ja/või ei viidud ellu taotluses ettenähtud tegevusi;
 
7.8.3. abikõlblike kulude maksumus kujunes planeeritust väiksemaks;
 
7.8.4. toetuse saaja on esitanud valeandmeid või varjanud andmeid;
 
7.8.5. aruanne ei ole esitatud tähtajaks;
 
7.8.6. muul lepingust või seadusest tuleneval põhjusel.
 
¹ Noorsootöö seadus § 3. 1) noor – seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik. Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/NTS
 
 
Taotlusvooruga seotud info:
Kristiina Oomer – programmi koordinaator
MTÜ Eesti Huvikoolide Liit ja Eesti Harrastusteatrite Liit kuulutavad välja konkursi toetamaks noortele suunatud teatrivaldkonna projekte