fbpx
Skip to content

Huviharidus eriolukorras – korduma kippuvad küsimused

Jagame siin Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohti, mis on algselt avaldatud siin.

LAPSEVANEMALE

 • Kuidas toimub huvihariduse (huvikoolid: muusikakool, kunstikool, tantsukool, spordikool jm) andmine eriolukorra ajal?

  Noorsootöö, sh huviharidus- ja tegevus toimub ka eriolukorra ajal. Distantsõppe ajal ei tohi toimuda huviharidus sellises vormis, mis eeldab isikute füüsilist kontakti. Tervitame iseseisvate ülesannete andmist juhendaja poolt, kuna see aitab sisuliselt täita õpilaste aega ja hoida järjepidevust. Samuti on võimalik, et huvikooli õpetaja juhendab noort näiteks Skype’i vmt tehnoloogilise vahendi abil. Õpingute järjepidevus on vajalik just selleks, et jätkata õpinguid, kui olukord normaliseerub ning huvikool saab jätkata tavapärase õppega.

 • Kas pean maksma huvikooli eest, kui tegevust ei toimu?

  Huvikoolide tegevus jätkub, aga jätkub eriolukorras teisel viisil. See on ümberkorraldatud distantsõppe vormile ja/ või kasutatakse selle elluviimiseks digitaalseid võimalusi. Kuna õpe on ümberkorraldatud ning toimub distantsilt ja digitaalselt, on huvikoolil õigus küsida osutatud teenuse eest tasu.

  Kutsume üles lapsevanemaid teenuse eest tasumise jätkamisega ka eriolukorras, mis aitab tagada teenuse elujõulisuse ka eriolukorra järgselt. Kindlasti uurige toetusmeetmeid kohalikult omavalitsuselt, mitmed on käivitanud kompensatsiooni meetmed.

  Kui on teatud huvialasid, kus õpe eriolukorras jätkuda ei saa, siis palume suhelda huvikooliga ja leida hea lahendus tasu maksmise osas (mõistlikuks lahenduseks oleks kompromiss nagu ettemakstud teenuse eest tasaarveldamise võimaldamine, teatud soodustused pikema aja vältel vms).

 • Minu lapse huvikoolis jätkub õppetöö, kuid eriolukorrast tingituna (palga vähenemine, töö kaotus, muud asjaolud) ei ole mul võimalik selle eest enam maksta. Mida teha?

  Riik tagab erinevaid majanduslikke meetmeid eriolukorraga tekkinud kahjude leevendamiseks. See tagab, et tööandjatel oleks vanematele võimalik töötasu maksta ning vanemad saavad sõlmitud lepinguid täita. Täpsemalt vaata Vabariigi Valitsuse lehelt: https://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis#KKK.

  Soovitame pöörduda oma kohaliku omavalitsuse poole ning leida eriolukorras hea lahendus, sh võimaldab kohalikele omavalitsustele mõeldud riigipoolne täiendav huvihariduse ja huvitegevuse toetus kompenseerida noorte osalustasusid.

 • Minu laps osaleb individuaalõppes. Kas sellisel juhul võib huvitegevusega jätkata kooli ruumides?

  Huvihariduse andmine on korraldatud distantsõppena ning õppetegevust huvikooli hoones eriolukorra lõpuni ei toimu. Soovitame leida õpetajaga koostöös sobiv distantsõppe lahendus.

 • Minu lapse treener/juhendaja tahab jätkata tundide andmisega kohapeal / vabas õhus. Mida teha?

  Huvihariduse andmine on eriolukorras korraldatud distantsõppena, seega kontaktõpet ei tohi toimuda. Looduses läbiviidav õppetegevus on lubatud üksnes individuaalõppena, järgides Terviseameti nõuandeid või kui noorele antakse ülesandeid isiklikuks täitmiseks vabas õhus.
  Juhul, kui kool seda eirab, palume sellest märku anda info@hm.ee

 • Minu laps on haige ning ei saa osaleda huvikooli tundides. Kas pean tasuma selle eest?

  Haiguse ajal õppemaksu tasumist reguleerib Teie ja huvikooli vahel sõlmitud leping. Juhul, kui huvihariduse andmisega jätkatakse distantsilt ja Teie laps selles osaleda ei saa, siis üldjuhul reguleerib sel ajal õppemaksu tasumist Teie ja kooli vahel sõlmitud leping. Soovitame siiski huvikooliga arutada läbi erinevad võimalused eriolukorras tegutsemiseks.

HUVIKOOLILE

 • Olen ettevõtja, pakun huviharidust. Minu sissetulek sõltub õppe toimumisest. Mis ma teen? Kas keegi kompenseerib mulle raha?

  Võimalusel jätkata huvihariduse pakkumisega ja kasutada selleks distantsõppe võimalusi. Suhelda vanematega otsides mõistlikku kompromissi osalustasude maksmise jätkumiseks kasvõi mingis ulatuses. Samuti anda teada kohalikule omavalitsusele tegevuse jätkumisest ning toetuse (selle olemasolul) eraldamise jätkuvast vajadusest. Täpsema info ettevõtjatele suunatud tööturumeetmetest leiab Vabariigi Valitsuse veebilehelt https://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis#KKK

 • Kas huvikoolil on õigus lapsevanemalt eriolukorras tasu küsida?

  Kui tasu küsitakse teenuse eest, mida on võimalik pakkuda distantsõppe vormis, siis on teenuse eest õigus lapsevanemalt ka tasu küsida. Juhul, kui distantsõpet läbi viia ei ole võimalik ja teenuse osutamine peatatakse, siis ei saa otseselt nõuda vanemalt selle eest tasu, samas julgustame leidma vanematega koostöös hea lahendus, et eriolukorra lõppemisel oleks võimalik huvikoolis jätkata tavapärase õppega.

 • Millise toetussüsteemiga saab huvikooli pidaja arvestada seoses oma töötajatele töötasu maksmisega?

  Riik koordineerib ühtsetel alustel eriolukorraga tekkinud kahjude hüvitamiseks toetuse maksmist Eesti Töötukassa kaudu. Täpsemalt on võimalik esialgsete meetmete kohta saada informatsiooni Vabariigi Valitsuse veebilehelt https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-toetab-eriolukorras-eesti-tooinimesi-ja-majandust-vahemalt-2-miljardi-euroga

  Palume jälgida täiendavat infot ning vastava toetuse sisulised ja täpsemad tingimused avaldatakse peagi www.tootukassa.ee veebilehel. Palume jooksvalt infot jälgida.

  Täpsemate meetmete kohta avaldatakse infot meedia ja vastavate valitsusasutuste kaudu.

  Haridusvaldkonna eraettevõtjad saavad taotleda kriisi leevenduseks toetust: https://www.hm.ee/et/uudised/haridusvaldkonna-eraettevotjad-saavad-taotleda-kriisi-leevenduseks-toetust

 • Kas me saame arvestada toetussüsteemiga oma personalile, kui me ei saa teenust pakkuda või kui lapsevanemad keelduvad teenuse eest tasumisest?

  Juhul, kui eriolukord ei võimalda töötajatel kokkulepitud tööd teha, koordineerib riik vähenenud töötasu hüvitamise Eesti Töötukassa kaudu. Palume jälgida täiendavat infot ning vastava toetuse sisulised ja täpsemad tingimused avaldatakse peagi Eesti Töötukassa kaudu.

  Täpsemalt tuleks vaadelda olukorda, kus lapsevanemad keelduvad teenuse eest tasumisest. Kuivõrd Vabariigi Valitsuse korraldus nr 77 ei muutnud õppetasu lepinguid, võiks kaaluda nende ülevaatamist ning kompromissi leidmist lapsevanematega.

 • Kas lasteaedades võib toimuda huvitegevus?

  Jah, kui see on oma lasteaia lastele. Majaväliseid osalejaid huviringidesse ei tohi lubada.

 • Juhul, kui meil on individuaalõppe õpilane, kes soovib tunniga jätkata enda ruumides ning ka õpetaja soovib samuti tundi anda, kas meil on õigus sellisel juhul tundi anda?

  Kui tegemist on näiteks pilliõppega muusikakoolis, peaks õppetegevuse korraldama distantsõppe vormis, mitte huvikooli ruumides.

 • Kas erahuvikoolidel, kelle õpetajad on töölepinguga (ja VÕS lepinguga enamuses), saavad sulgemise tõttu kasutada haiguslehte või kuidas tagada, et inimesel oleks sissetulek? Kui huviringid koolides ja lasteaedades suletakse, mis õpetaja palga toovad, siis ei tule raha ja ei ole ka võimalik õpetajatele maksta.

  Huvikoolide ruumid on eriolukorras küll suletud, aga õpe jätkub distantsõppena. Soovitame ka erahuvikoolidel leida sobivaid lahendusi õppetegevuse ümberkorraldamiseks distantsõppele – see tagab töö jätkumise ning sissetuleku.

  Riik koordineerib ühtsetel alustel eriolukorraga tekkinud kahjude hüvitamiseks toetuse maksmist Eesti Töötukassa kaudu. Täpsemalt on võimalik esialgsete meetmete kohta saada informatsiooni Vabariigi Valitsuse veebilehelt https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-toetab-eriolukorras-eesti-tooinimesi-ja-majandust-vahemalt-2-miljardi-euroga. Palume jälgida täiendavat infot ning vastava toetuse sisulised ja täpsemad tingimused avaldatakse peagi www.tootukassa.ee veebilehel.

  Kui esinevad põhjused haiguslehe võtmiseks, on see perearstiga kokkuleppel võimalik. Ravikindlustatud on Eestis töölepingu alusel töötavad inimesed, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saajad, juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed.

 • Meie õpilaste lapsevanemad soovivad jätkata õppetegevusega kooliruumides. Mida teha?

  Huvihariduse andmine on kuni eriolukorra lõppemiseni viidud üle distantsõppele. Huvikoolide ruumides õppetegevust läbi viia ei tohi.